HyperDic: estar_dempeus

Català > 2 sentits de l'expressió estar dempeus:
VERBstativeestar dempeus, aguantar, aixecar, alçar, estar a peu dret, estar dret, llevar, posar dretoccupy a place or location, also metaphorically
stativeestar dempeus, aguantar, estar a peu dret, estar dret, posar dretremain inactive or immobile
Català > estar dempeus: 2 sentits > verb 1, stative
SentitOccupy a place or location, also metaphorically.
Sinònimsaguantar, aixecar, alçar, estar a peu dret, estar dret, llevar, posar dret
Generalésser, estar, serHave the quality of being
Anglèsstand
Espanyolaguantar, alzar, levantar, poner de pie
Nomsòptica, perspectiva, punt de vista, visióA mental position from which things are viewed
Català > estar dempeus: 2 sentits > verb 2, stative
SentitRemain inactive or immobile.
Sinònimsaguantar, estar a peu dret, estar dret, posar dret
Generaldescansar, mantenir-se, perdurar, quedar-se, quedar, reposar, restar, romandre, seguirStay the same
Anglèsstand
Espanyolaguantar, estar de pie
Nomsimmobilització, parada, paralitzacióAn interruption of normal activity

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict