HyperDic: escodrinyar

Català > 2 sentits de la paraula escodrinyar:
VERBperceptionescodrinyar, efectuar l'escrutini, escorcollar, escrutar, recacejarto look at critically or searchingly, or in minute detail
perceptionescodrinyar, escorcollar, examinar, explorar, furgarexamine hastily
Català > escodrinyar: 2 sentits > verb 1, perception
SentitTo look at critically or searchingly, or in minute detail.
Sinònimsefectuar l'escrutini, escorcollar, escrutar, recacejar
Generalexaminar, explorar, inspeccionar, interrogar, reconèixerobserve, check out, and look over carefully or inspect
Anglèssize up, take stock, scrutinize, scrutinise
Espanyolescrutar, escudriñar
Nomsanàlisi, escrutini, estudi, examen, inspeccióThe act of examining something closely (as for mistakes / mistakes)
escodrinyador, escrutadorA careful examiner
Català > escodrinyar: 2 sentits > verb 2, perception
SentitExamine hastily.
Sinònimsescorcollar, examinar, explorar, furgar
Generalexaminar, explorar, inspeccionar, interrogar, reconèixerobserve, check out, and look over carefully or inspect
Anglèsscan, skim, rake, glance over, run down
Espanyolescudriñar, explorar, hurgar

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict