HyperDic: descentralitzar

Català > 1 sentit de la paraula descentralitzar:
VERBchangedescentralitzar, decentralitzar, descentralitzar-semake less central
Català > descentralitzar: 1 sentit > verb 1, change
Sentitmake less central.
Sinònimsdecentralitzar, descentralitzar-se
Generalalterar, canviar, modificar, retocar, transformar, variarCause to change
Contraricentralitzar, concentrar, reunir en un centremake central
Anglèsdecentralize, deconcentrate, decentralise
Espanyoldescentralizarse, descentralizar
NomsdescentralitzacióThe spread of power away from the center to local branches or governments

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict