HyperDic: decentralitzar

Català > 1 sentit de la paraula decentralitzar:
VERBchangedecentralitzar, descentralitzar-se, descentralitzarmake less central
Català > decentralitzar: 1 sentit > verb 1, change
Sentitmake less central.
Sinònimsdescentralitzar-se, descentralitzar
Generalalterar, canviar, modificar, retocar, transformar, variarCause to change
Contraricentralitzar, concentrar, reunir en un centremake central
Anglèsdecentralize, deconcentrate, decentralise
Espanyoldescentralizarse, descentralizar
NomsdescentralitzacióThe spread of power away from the center to local branches or governments

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict