HyperDic: sentiment_de_culpa

Català > 1 sentit de l'expressió sentiment de culpa:
NOMfeelingsentiment de culpa, culpabilitat, culparemorse caused by feeling responsible for some offense
Català > sentiment de culpa: 1 sentit > nom 1, feeling
Sentitremorse caused by feeling responsible for some offense.
Sinònimsculpabilitat, culpa
Generalcompunció, remordimentA feeling of deep regret (usually for some misdeed)
Anglèsguilt, guilty conscience, guilt feelings, guilt trip
Espanyolculpabilidad, culpa, sentimiento de culpa
Adjectiusculpableshowing a sense of guilt

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict