HyperDic: niu_de_rates

Català > 1 sentit de l'expressió niu de rates:
NOMartifactniu de ratesa small dirty uncomfortable room
Català > niu de rates: 1 sentit > nom 1, artifact
SentitA small dirty uncomfortable room.
Generalcambra, estança, habitació, peça, salaAn area within a building enclosed by walls and floor and ceiling
Ús deexpressió col·loquialA colloquial expression
Anglèsrathole
Espanyolratonera

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict