HyperDic: arruïnat

Català > 2 sentits de la paraula arruïnat:
ADJECTIUallarruïnat, desfet, destroçat, destruït, perdutdestroyed physically or morally
allarruïnat, escurat, pelat, que no té dinerslacking funds
Català > arruïnat: 2 sentits > adjectiu 1
SentitDestroyed physically or morally.
Sinònimsdesfet, destroçat, destruït, perdut
Anglèsdestroyed, ruined
Espanyolarruinado, deshecho, destrozado, destruido, perdido
Català > arruïnat: 2 sentits > adjectiu 2
Sentitlacking funds.
Sinònimsescurat, pelat, que no té diners
GeneralpobreHaving little money or few possessions
Anglèsbroke, bust, skint, stone-broke, stony-broke
Espanyolarruinado, pelado, sin un duro, sin un peso

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict