HyperDic: karl_jaspers

English > 1 sense of the expression Karl Jaspers:
NOUNperson Karl Jaspers, Jaspers, Karl Theodor JaspersGerman psychiatrist (1883-1969)
English > Karl Jaspers: 1 sense > noun 1, person
MeaningGerman psychiatrist (1883-1969).
SynonymsJaspers, Karl Theodor Jaspers
Instance ofpsychiatrist, head-shrinker, shrinkA physician who specializes in psychiatry
SpanishJaspers, Karl Jaspers, Karl Theodor Jaspers
CatalanJaspers, Karl Jaspers

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict