HyperDic: horney

English > 1 sense of the word Horney:
NOUNperson Horney, Karen Horney, Karen Danielsen HorneyUnited States psychiatrist (1885-1952)
Horney > pronunciation
Soundshhao'rniy
Rhymesabalone ... Zuni: 221 rhymes with niy...
English > Horney: 1 sense > noun 1, person
MeaningUnited States psychiatrist (1885-1952).
SynonymsKaren Horney, Karen Danielsen Horney
Instance ofpsychiatrist, head-shrinker, shrinkA physician who specializes in psychiatry
SpanishHorney, Karen Danielsen Horney, Karen Horney
CatalanKaren Horney

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict