HyperDic: estimulador

Català > 1 sentit de la paraula estimulador:
ADJECTIUallestimulador, estimulant, tònic, vigoritzador, vigoritzantmaking lively and cheerful
Català > estimulador: 1 sentit > adjectiu 1
Sentitmaking lively and cheerful.
Sinònimsestimulant, tònic, vigoritzador, vigoritzant
Anglèsexhilarating, stimulating
Espanyolestimulador, estimulante, tónico, vigorizador, vigorizante

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict