HyperDic: fabricado_a_máquina

Español > 1 sentido de l'expresión fabricado a máquina:
ADJETIVOallfabricado a máquinamade by machine
Español > fabricado a máquina: 1 sentido > adjetivo 1
Sentidomade by machine.
Contrarioartesanalmade by hand or a hand process
Inglésmachine-made

©2001-23 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict