HyperDic: zloty

English > 1 sense of the word zloty:
NOUNquantityzlotythe basic unit of money in Poland
zloty > pronunciation
Soundszlao'tiy
Rhymesability ... Yosemite: 638 rhymes with tiy...
English > zloty: 1 sense > noun 1, quantity
MeaningThe basic unit of money in Poland.
Partsgrosz100 groszy equal 1 zloty in Poland
BroaderPolish monetary unitmonetary unit in Poland

©2001-24 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict