HyperDic: yobibyte

English > 1 sense of the word yobibyte:
NOUNquantityyobibyte, yottabyte, YB, YiBa unit of information equal to 1024 zebibytes or 2^80 bytes
English > yobibyte: 1 sense > noun 1, quantity
MeaningA unit of information equal to 1024 zebibytes or 2^80 bytes.
Synonymsyottabyte, YB, YiB
Partszettabyte, zebibyte, ZB, ZiBA unit of information equal to 1024 exbibytes or 2^70 bytes
Broadercomputer memory unitA unit for measuring computer memory
Spanishyobibyte, yottabyte

©2001-23 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict