HyperDic: vietnamese_monetary_unit

English > 1 sense of the expression Vietnamese monetary unit:
NOUNquantityVietnamese monetary unitmonetary unit in Vietnam
English > Vietnamese monetary unit: 1 sense > noun 1, quantity
Meaningmonetary unit in Vietnam.
NarrowerdongThe basic unit of money in Vietnam
hao10 hao equal 1 dong in Vietnam
Broadermonetary unitA unit of money
Spanishunidad monetaria vietnamita
Catalanunitat monetària vietnamita

©2001-21 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict