HyperDic: output_routine

English > 1 sense of the expression output routine:
NOUNcommunicationoutput routinea routine that controls an output device
English > output routine: 1 sense > noun 1, communication
MeaningA routine that controls an output device.
Part ofoutput programA utility program that organizes the output / output of a computer
Broaderutility routine, service routineA routine that can be used as needed
Spanishrutina de salida
Catalanrutina de sortida

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict