HyperDic: miasma

English > 2 senses of the word miasma:
NOUNstatemiasma, miasman unwholesome atmosphere
statemiasma, miasmunhealthy vapors rising from the ground or other sources
miasma > pronunciation
Soundsmayae'zmah; miyae'zmah
RhymesAlabama ... Yuma: 82 rhymes with mah...
English > miasma: 2 senses > noun 1, state
MeaningAn unwholesome atmosphere.
Example"the novel spun a miasma of death and decay"
Synonymmiasm
Broaderatmosphere, ambiance, ambienceA particular environment or surrounding influence
Spanishmiasma
Catalanmiasma
Adjectivesmiasmicof noxious stench from atmospheric pollution
English > miasma: 2 senses > noun 2, state
Meaningunhealthy vapors rising from the ground or other sources.
Examples
  • "the miasma of the marshes"
  • "a miasma of cigar smoke"
Synonymmiasm
Broaderair pollutionpollution of the atmosphere
Spanishmiasma
Catalanmiasma
Adjectivesmiasmal, miasmicfilled with vapor

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict