HyperDic: de_fet

Català > 1 sentit de l'expressió de fet:
ADVERBIallde fet, en realitatin reality or actuality
Català > de fet: 1 sentit > adverbi 1
SentitIn reality or actuality.
Sinònimen realitat
Anglèsin fact, in point of fact, as a matter of fact
Espanyolde hecho, efectivamente, en realidad, por cierto

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict