HyperDic: ensky

English > 1 sense of the word ensky:
VERBcommunicationenskyexalt to the skies
English > ensky: 1 sense > verb 1, communication
Meaningexalt to the skies; lift to the skies or to heaven with praise.
PatternSomebody ----s something; Somebody ----s somebody
Broaderlaud, extol, exalt, glorify, proclaimpraise, glorify, or honor

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict