HyperDic: ton

English > 2 senses of the word ton:
NOUNquantityton, short ton, net tona United States unit of weight equivalent to 2000 pounds
quantityton, long ton, gross tona British unit of weight equivalent to 2240 pounds
ton > pronunciation
Soundstah'n
RhymesAachen ... Zukerman: 2572 rhymes with ahn...
English > ton: 2 senses > noun 1, quantity
MeaningA United States unit of weight equivalent to 2000 pounds.
Synonymsshort ton, net ton
Part ofkilotonOne thousand tons
Partshundredweight, cwt, short hundredweight, centner, cental, quintalA United States unit of weight equivalent to 100 pounds
Broaderavoirdupois unitAny of the units of the avoirdupois system of weights
Spanishtonelada
Catalantona
English > ton: 2 senses > noun 2, quantity
MeaningA British unit of weight equivalent to 2240 pounds.
Synonymslong ton, gross ton
Partshundredweight, cwt, long hundredweightA British unit of weight equivalent to 112 pounds
Broaderavoirdupois unitAny of the units of the avoirdupois system of weights
Spanishtonelada
Catalantona

©2001-19 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict