HyperDic: gladden

English > 2 senses of the word gladden:
VERBemotiongladden, joymake glad or happy
emotiongladdenbecome glad or happy
gladden > pronunciation
Soundsglae'dahn
RhymesAachen ... Zukerman: 2572 rhymes with ahn...
English > gladden: 2 senses > verb 1, emotion
Meaningmake glad or happy.
PatternSomebody ----s somebody; Something ----s somebody
Synonymjoy
Cause togladdenBecome glad or happy
NarroweroverjoyCause to feel extremely joyful or happy
Oppositesaddenmake unhappy
Spanishalegrar, regocijar
Catalanagradar, alegrar-se, alegrar, animar, plaure
English > gladden: 2 senses > verb 2, emotion
MeaningBecome glad or happy.
PatternSomebody ----s
ModelThe good news will gladden her
Caused bygladden, joymake glad or happy
Broaderrejoice, joyFeel happiness or joy
OppositesaddenCome to feel sad
Spanishalegrarse, alegrar
Catalanagradar, alegrar-se, alegrar, animar, plaure

©2001-20 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict